APPLY

Fill out the Student Application below. Be as descriptive as you can in answering questions to give us a good idea of who you are. (Ranpli aplikasyon ki anba ,epi bay e reponn avek tout kesyon ki ka ede nou konnen pi plis kiyes ou ye.)

GET REFERENCES

Applying for the EI Training Program requires Character Check. References can CLICK HERE to submit their referrals. (Ou ka mete tout moun ki refere ou yo la epi soumet yo)

INTERVIEW

The final step of the application process is the interview with EI staff. Interviews will be held on May 22-23 at Deep River Mission in Cap-Haitien. (Final etap la se pase yon enterview avek youn nan staff EI yo kap fet 22-23 ME.)

EMPOWERED INTL TRAINING PROGRAM REQUIREMENTS.

Must be a Christ Follower.
(Ou dwe yon moun kap swiv Bondye)

Must be able to speak and understand some English.
(Ou dwe yon moun ki ka pale e konprann anglè toupiti)

Must be a High School Graduate.
(Ou sipoze yon moun ki Gradye nan lekol segondè)

Must be 18-29 years old.
(Ou dwe  Genyen 18 a 29 ane pou patisipe)

Must have 3 References for Character Check.
(Ou dwe gen 3  moun ki refere ou tankou profesè,Pastè,Zanmi ou)

***APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED BY May 15, 2021***
(Ou sipoze soumèt aplikasyon  an 15 Me 2021)

MORE ABOUT THE PROGRAM

THE EMPOWERED INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM BEGINS ON SEPTEMBER 20, 2021 AND ENDS JUNE 1, 2022. IT IS LOCATED ON THE EI PROPERTY IN CAP HAITIEN, HAITI. (Pwogram  antrenman Empowered International la ap komanse 20 Septanm 2021 epi lap fini 1 Juin 2022. Pwogram nan ap fèt nan Cap Haitien and an lakou EI la)

THE COST TO BE A PART OF EMPOWERED INTERNATIONAL’S 9-MONTH MISSIONAL DISCIPLESHIP AND BUSINESS TRAINING PROGRAM IS $4000.00 US. THIS INCLUDES ALL TRAINING ENVIRONMENTS, RETREATS, LODGING, AND FOOD THROUGHOUT THE NINE MONTHS. (Pri pou patisipe nan program 9 mwa Misyone a ak pwogram fomasyon antrenman sou biznis lan se $4000 US .sa ap enkli kote pou domi ,manje chak jou pandan 9 mwa epi tou materyel pou patisepe nan program nan)

THIS $4000 WILL BE PAID OFF THROUGHOUT THE YEAR BY EACH STUDENT BEING RESPONSIBLE TO WORK ANYWHERE BETWEEN 20-40 HOURS PER WEEK. EVERY STUDENT MUST COMMIT TO THIS IN ORDER TO BE A PART OF EMPOWERED INTERNATIONAL. (Empowered International ap peye $4000 pou ou pandan tout ane a men fok tout etidyan responsad pou travay 20 a 40 è de tan pou semenn nan..tout moun ki fe pati pwogram nan dwe travay san esepsyon!)

STUDENT APPLICATION

X