• Apply

    Fill out the Student Application below. Be as descriptive as you can in answering questions to give us a good idea of who you are. (Ranpli aplikasyon ki anba ,epi bay e reponn avek tout kesyon ki ka ede nou konnen pi plis kiyes ou ye.)

  • Get References

    Applying for the EI Training Program requires Character Check. References can click "REFER SOMEONE" below to submit their referrals. (Ou ka mete tout moun ki refere ou yo la epi soumet yo)

    REFER SOMEONE 
  • Interview

    The final step of the application process is the interview with EI staff. Interviews will be held on May 28-29 at Deep River Mission in Cap-Haitien. (Final etap la se pase yon enterview avek youn nan staff EI yo kap fet 28-29 Me.)

Empowered Intl. Program Requirements

Must be a Christ Follower.
(Ou dwe yon moun kap swiv Bondye)

Must be able to speak and understand some English.
(Ou dwe yon moun ki ka pale e konprann anglè toupiti)

Must be a High School Graduate.
(Ou sipoze yon moun ki Gradye nan lekol segondè)

Must be 18-29 years old.
(Ou dwe Genyen 18 a 29 ane pou patisipe)

Must have 3 References for Character Check.
(Ou dwe gen 3 moun ki refere ou)

***APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED BY MAY 15, 2022***
(Ou sipoze soumèt aplikasyon an 15 Me 2022)

THE EMPOWERED INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM BEGINS ON SEPTEMBER 26, 2022 AND ENDS MAY 30, 2023. IT IS LOCATED ON THE EI PROPERTY IN CAP HAITIEN, HAITI.(Pwogram antrenman Empowered International la ap komanse 26 Septanm 2022 epi lap fini 30 Me 2023.Pwogram nan ap fèt nan Cap Haitien andan lakou EI la)

THE COST TO BE A PART OF EMPOWERED INTERNATIONAL’S 9-MONTH MISSIONAL DISCIPLESHIP AND BUSINESS TRAINING PROGRAM IS $4000.00 US. THIS INCLUDES ALL TRAINING ENVIRONMENTS, RETREATS, LODGING, AND FOOD THROUGHOUT THE NINE MONTHS.(Pri pou patisipe nan program 9 mwa Misyone a ak pwogram fomasyon antrenman sou biznis lan se $4000 US .sa ap enkli kote pou domi ,manje chak jou pandan 9 mwa epi tou materyel pou patisepe nan program nan)

THIS $4000 WILL BE PAID OFF THROUGHOUT THE YEAR BY EACH STUDENT BEING RESPONSIBLE TO WORK ANYWHERE BETWEEN 20-40 HOURS PER WEEK. EVERY STUDENT MUST COMMIT TO THIS IN ORDER TO BE A PART OF EMPOWERED INTERNATIONAL.(Empowered International ap peye $4000 pou ou pandan tout ane a men fok tout etidyan responsad pou travay 20 a 40 è de tan pou semenn nan..tout moun ki fe pati pwogram nan dwe travay san esepsyon!)
[/charityhome_vc_section_title]

STUDENT APPLICATION

Personal Information

Work History (If Applicable)

Church Affiliation

Life Journey